AFF7: Natalia Pugacewicz

Natalia Pugacewicz

Natalia Pugacewicz

Pochodzi z Jeleniej Góry, dziś mieszka i tworzy w Białej Podlaskiej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Uprawia malarstwo sztalugowe, grafikę warsztatową oraz rysunek. Inspirują ją najczęściej banalne przedstawienia rzeczywistości; obiekty, które wydają się brzydkie, nieciekawe, zapomniane. Prace artystki są monochromatyczne albo mają mocno zawężoną gamę kolorystyczną. Składają się najczęściej z kilku elementów – mniejszych płócien, tworzących jedną całość. Płaska plama kolorystyczna lub rysunek stanowią główne elementy powierzchni prac. Akcenty kolorystyczne i przemyślana kompozycja sugerują główny temat dzieła i jego przesłanie. Bardzo ważnym składnikiem kompozycyjnym jest linia. To ona często dzieli i łączy, a przede wszystkim nadaje pracom charakter i stanowi tym samym o ich odbiorze.

She comes from Jelenia Góra, but lives and creates in Biała Podlaska. She graduted from Maria Skłodowska-Curie University in Lublin specializing in artistic education.

She practises easel painting, traditional printmaking and drawing. She is inspired by the obvious representation of reality: objects that seem to be ugly, ordinary and forgotten. The artist’s works are usually monochrome or narrowed in colour range. The flat colour patch or drawing contitute the main elements of her works’ surface. The accents of colour and a well-planned composition suggest the main idea and a motto of herartworks. The vital element of the composition appears to be the line. It is the line that at the same time divides and integrates giving the author’s art pieces special characteristics and influencing on their definitive perception.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *