AFF7: Marcin Sutryk

Marcin Sutryk

Marcin Sutryk

Pochodzi z Parczewa, a dzisiaj mieszka i tworzy w Siedlcach. Ukończył studia na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Obecnie jest doktorantem na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Radomiu.
Tworzy studyjne, wielkoformatowe obrazy i małe płótna, wszystkie o tematyce pejzażu.
Autor w swoich dziełach podejmuje problem ingerencji człowieka w naturę.

Inspiruje go przyroda w kontekście środowiska obcego współczesnemu człowiekowi. Pragnie zwrócić uwagę, że naturalne środowisko roślinne, zamieszkiwane przez człowieka pierwotnego, dziś stanowi jedynie ośrodek rekreacji. Natomiast życie człowieka współczesnego toczy się bujnie na betonowej pustyni wielkomiejskich osiedli. Budowle coraz bardziej ograniczają tereny zielone. Takie zjawisko ma najlepiej wyrażać pejzaż, namalowany w sposób syntetyczny i szkicowy na płótnie niewiele większym od arkusza A4, sprawiającym wrażenie notatki. Ma przypominać i wyrażać nostalgię za utraconym środowiskiem naturalnym. Pojawiające się również motywy maszyn dają wyraz tęsknoty za dzieciństwem.

He comes from Parczew, but lives and creates in Siedlce. He graduated from the Podlaska Academy in Siedlce. Currently, he realizes a Ph.D. course at the Faculty of Arts at the University of Radom.

He creates small, as well as, large-format paintings all regarding landscape. In his works, the artist discusses the human intrusion in nature. It is nature being unfamiliar to the contemporary human that inspires him most. He points out that nowadays, the environment is just a resort for people; whereas, the fastinating life goes on in urban neighbourhoods. Buildings tend to circumscribe the green areas. This phenomenon appears to perfectly express landscape painted synthetically on canvas not bigger than an A4 sheet od paper. It is aimed to express the longing for the lost natural environment. The repeatedly appearing motives of mechanical devices give the feeling of the childhood that is gone forever.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *