AFF7: Anita Owsianna

Anita Owsianna

Anita Owsianna

Pochodzi z Poznania. Ukończyła studia na Wydziale Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Głównym tematem jej malarskich refleksji jest tożsamość artysty, budujące ów tożsamość stany emocjonalne i będąca ich efektem ekspresja artystyczna.
U podstaw jej malarstwa leży wielopłaszczyznowe pojęcie transgresji. Pierwszą z przemian jest przejście formalne w postaci osadzenia elementów świata realnego w przestrzeni obrazu. Punktem wyjścia dla kompozycji każdej z prac są pewne bardziej lub mniej wyszczególnione moduły. Ich wybór jest efektem osobistej syntezy rzeczywistości. Istotna jest też transgresja w znaczeniu psychologicznym. Za przekroczenie granic dotychczasowych możliwości odpowiada sposób malowania. Malarstwo strukturalne, które prezentuje, pełne jest wyraźnych podziałów, wymownych granic i kontrastów, których w przeszłości się obawiała. Ta daleka podróż pomiędzy bielą i czernią jest ewolucją widzenia, wspinającego się ku abstrakcyjności. Forma obrazów to ucieleśnienie osobistego rozwoju i wygranej z twórczymi lękami. Jako zwolenniczka emocjonalistycznej koncepcji sztuki dużą rolę w procesie tworzenia przypisuje swoim emocjom. Obrazy powstają z powodu ich natężenia. Każdy z nich jest częścią artystki zaklętą w materii. Jej prace są przykładem wewnętrznej hybrydy, osiągającej miano malowniczości.

She comes from Poznan. She graduated from the Faculty of Arts of Jan Dlugosz Academy in Czestochowa and from the Faculty of Artistic Education at the University of Arts in Poznan.

   The main subject of her paintings is the artist’s identity, the emotional states which shape it and the resulting artistic expression.

   At the core of her painting lies a multi-dimensional concept of transgression. The first transformation is a formal shift, which takes the form of elements of the real world that are embedded in the space of the painting. The starting point for the composition of each artwork are certain more or less distinguished modules. Their selection is the result of a personal synthesis of reality. What is also important is transgression in the psychological sense. It is the method of painting itself that is responsible for crossing the boundaries of existing possibilities. Structural painting, presented by the artist, is full of clear divisions, significant borders and contrasts, which, in the past, she had feared. This long journey between white and black is an evolution of her point-of-view, which progresses toward abstraction. The form of the paintings is the embodiment of personal development and victory over her creative anxieties. As a supporter of the concept of emotional art, she greatly depends on her emotions in the creative process. Paintings are created as a result of their intensity. Every piece of art is part of the artist, enchanted in matter. Her works are an example of an internal hybrid that is synonymous to picturesqueness.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *