AFF7: Angel Perdomo

Angel Perdomo

Angel Perdomo

Pochodzi z San Cristóbal de La Laguna w Hiszpanii, a dziś mieszka i tworzy w Krakowie. Jest samoukiem.
Jego prace przenoszą odbiorcę do bezczasowej, nadrealnej rzeczywistości. Artysta ukazuje wprawdzie pewne miejsca, które nazywa w tytułach cykli, ale nie można odnieść ich do realnego świata. Chcąc wejść w zdarzenie, przedstawione na obrazie, należy przenieść się razem z artystą i bohaterami do zdeformowanych, zgeometryzowanych wnętrz, które przypominają mary senne. Pomimo tego, że głównym zainteresowaniem artysty jest postać ludzka, na jego obrazach rzadko można odnaleźć człowieka. Rezygnuje on z dwoistości natury ludzkiej – cielesnej i duchowej, na rzecz przenikania modela i wyostrzania jego niewidocznych cech. Każda z tych postaci uderza odbiorcę pewną cechą, której nie potrafi do końca określić, lecz którą jednoznacznie odczuwa. Wszystkie dzieła utrzymują widza w zawieszeniu pomiędzy niepokojem a nieodpartą ciekawością poznania tajemnicy każdego z przedstawień.

He comes from San Cristobal de La Laguna in Spain but lives and works in Krakow. He is self-taught artist.

   His artworks transfer the viewer to a timeless, surrealist reality. The artist does show certain places, which he names in the titles of the series, but they cannot be related to the real world. To experience the event depicted in the painting, one has to travel with the artist and the protagonists to the deformed, geometrical interiors which resemble nightmares. Although he is mainly interested in the human figure, his paintings rarely feature humans. He shuns the duality of human nature – the physical and the spiritual, and chooses a permeating model whose invisible features he sharpens. Each of these figures hits the viewer with a certain feature, which they cannot really define, but which is clearly there. All the artworks keep the viewer suspended between anxiety and an irresistible curiosity to know the mystery of each of the depictions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *