AFF7: Aleksander Slon

Aleksander Slon

Aleksander Slon

Studiował na Wydziale Malarstwa Accademia di Belle Arti w Rzymie, a następnie obronił dyplom w pracowni profesora Costantino Baldino.

Podstawowym tematem jego twórczości jest aktywna rola podmiotu w procesie widzenia i doświadczania świata. Nasze dążenia i pragnienia w swej pierwotnej postaci wpływają na odbiór rzeczywistości, porządkują ją i nadają jej sens. Artysta wywodzi tę myśl z nietzscheańskiej koncepcji „woli mocy”. Jego dzieła są próbą wydobycia na powierzchnię świadomości tych uprzywilejowanych, podstawowych sytuacji, w których ujawnia się mitotwórcza rola podmiotu. To one określają nasz stosunek do natury, techniki, zamieszkiwania, podróży, do tego, co znane i tego, co obce, co budzi obawy i jednocześnie fascynuje.

He comes from Warsaw, where he lives and creates. He was studying at the Institute of Philosophy of the Univeristy of Warsaw, where he achieved a diploma under Zbigniew Taranienka Ph.D. supervision. He also studied painting at the Accademia di Belle Arti in Rome, and later on got a diploma in Professor Constantino Baldino studio.

The basic element of his art is the active role of a subject in the process of exploring the world. Our plans and desires initially influence our perception of reality, organize it and add the sense to it. The artist originates this thought in Nietzche’s concept of “the free will”. His works appear to be a trial to extract the consciousness of privileged, basic situations in which the myth-making role of a subject reveals itself. They describe our attitude towards nature, techniqe, residence, travel, to what is known and unknown, what fascinates us, but also terrifies.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *